kums

  Journal of Clinical Care

[Expand] Volume 3 (1394)
[Expand] Volume 2 (1393)
[Expand] Volume 1 (1392)

Journal of Clinical Care

Volume 1 ,Number 1 (1392) Articles 1 - 6
Articles
Page(s) 1-6
لیلا امینی, فهیمه بالو, زهرا بهبودی مقدم, عباس مهران
Abstract |      

زمینه: خشونت عليه زنان در ابعاد گوناگون جسماني و رواني در سراسر جهان، سلامت زنان و به ویژه زنان دارای بیماریها و شرایط خاص را به خطر مي اندازد، هدف از این مطالعه مقایسه انواع خشونت خانگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بود مواد و روش ها:این مطالعه مقایسه ای- تحلیلی برروی 200 زن مبتلا و غیر مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک(100 نفر در هرگروه)مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب زنان و روماتولوژی شهر تهران درسال92 -1391انجام شد. اطلاعات به وسیله پرسشنامه خشونت خانگیCTS-2 وپرسشنامه دموگرافیک جمع آوری و در نهایت آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گردید. 05/0 P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع خشونت خانگی در زنان غیر مبتلا به لوپوس 01/24 درصد( خشونت فیزیکی 24/11درصد، خشونت کلامی 24/52درصد، خشونت روانی 03/44درصد، خشونت جنسی 14/74 درصد، خشونت منجر به صدمه 76/4 درصد) و در زنان مبتلا به لوپوس29/39درصد( خشونت فیزیکی 28/22درصد،خشونت کلامی 65/71درصد، خشونت روانی 13/64 درصد، خشونت جنسی 31/36 درصد و خشونت منجر به صدمه 8/27 درصد) بود. تفاوت بین دو گروه در تمامی انواع خشونت خانگی معنادار بود. نتیجه گیری: با توجه به عوارض خشونت در سلامت زنان و به ویژه زنان مبتلا به لوپوس، غربالگری عوامل خطر و ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و ارجاعی، از هر زمانی مهم تر به نظر می رسد.
Page(s) 7-13
زهرا شا محمدی, فرزاد جلیلیان, مهدی میرزایی علویجه, محمد محبوبی, فاضل زینت مطلق, شهره امدادی, طاهره هاشمی فرد, ناصر حاتم زاده
Abstract |      

زمینه: آسیب‌های ناشی از سر سوزن و اجسام برنده یکی از خطرناک‌ترین آسیب‌های شغلی می‌باشند که ممکن است به عفونت‌های جدی یا کشنده مانند هپاتیت B، C و HIV منجر شود؛ هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین شیوع و عوامل مرتبط با نیدل استیک در بین پرستاران و بهیاران با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعي در زمستان 1390 در بین 237 نفر از پرستاران و بهیاران بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی‌ها به روش نمونه گيري تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله پرسشنامه، به صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-21 و بهره گیری از آزمون‌های مجذور کای، همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گرديد. یافته ها: شیوع آسیب‌های ناشی از سر سوزن و اجسام برنده در بین پرستاران و بهیاران 32 درصد بود. منافع درک شده (616/0-=OR & 001/0>P) و شدت درک شده (888/0-=OR & 011/0=P) پيش بيني كننده قوی‌تری برای آسیب‌های ناشی از سر سوزن و اجسام برنده بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد در طراحی برنامه‌های پیشگیرانه از آسیب‌های ناشی از سر سوزن و اجسام برنده در بین پرسنل درمانی باید بر افزایش منافع و شدت درک شده توجه شود.
Page(s) 14-20
کیقباد قدیری, امیر جلالی, فرزانه روستایی, ماندانا افشاریان, سید حمید مدنی, منصور رضایی, نسترن مرادی
Abstract |      

زمینه: کلرامفنیکل آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک می باشد که به دلیل عوارض مغزاستخوان و ایجاد آنمی آپلاستیک کمتر مورد توجه متخصصان قرار دارد. لذا در این مطالعه، تعیین تاثیر کلرامفنیکل بر جرم های استافیلوکوک کوآگولاز مثبت و منفی و اشرشیاکولی در قیاس با چهار آنتی بیوتیک رایج مورد مقایسه قرار می گیرد. موادو روش ها: برای انجام این مطالعه، تعداد 128 نمونه کشت مثبت، استافیلوکوک کوآگولاز مثبت ومنفی و اشرشیاکولی از بیماران بستری و سرپایی انتخاب گردید. ارگانیسم های مختلف فوق الذکر در محیط کشت بلاد آگار[1] یا مولر هیلتون آگار[2] رشد داده شدند و پس از تشخیص نوع باکتری با رنگ آمیزی و مشاهده زیر میکروسکوپ، آنتی بیوگرام های جداگانه برای هر باکتری انجام گرفت. برای ایجاد حداکثر قابلیت و کارآیی دیسک ها، نمونه ها در دمای 20- درجه در یخچال نگه داشته می شدند و پس از 8-2 ساعت قطر هاله تشکیل شده اندازه گرفته می شد. یافته ها: نتایج نشان داد، دربررسی 128 نمونه از باکتریهای استافیلوکوک کوآگولاز منفی وکوآگولاز مثبت و اشرشیاکولی کلرامفنیکل با 4/59درصد دارای بیشترین میزان حساسیت و با 4/9درصد کمترین میزان مقاومت نسبت به بقیه آنتی بیوتیک ها بود. و حساسیت به آنتی بیوتیک ها به ترتیب شامل: سفالوسپورینهای نسل سوم با 2/49درصد حساسیت، کلیندامایسین با 3/20درصد حساسیت و سفالکسین با 5/19درصد بود نتیجه گیری: داروی کلرامفنیکل می تواند آنتی بیوتیکی مناسب برای درمان عفونت ها با منشاء ارگانیسم های استافیلوکوک کوآگولاز مثبت، کوآگولاز منفی و اشرشیاکولی باسیل باشد.
Page(s) 21-26
کیقباد قدیری، علیشا اکیا، مریم عمیقی، اکرم سلیمانی، حمزه حسنی
Abstract |      

زمینه: با توجه به اینکه مننژیت یکی از بیماری های عفونی شایع و پرعارضه در کودکان می باشد، این مطالعه به منظور بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی آن در کودکان کرمانشاه انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر بر روی 52 بیمار زیر 18 سال که به علت مننژیت در بیمارستان امام رضا در شهر کرمانشاه بستری شده بودند انجام گرفت. اطلاعات موجود در پرونده ی بیماران شامل مشخصات دموگرافیک، علایم بالینی و نتایج بررسی های آزمایشگاهی در یک فرم اطلاعاتی ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد. يافته ها: 58 درصد بیماران با مننژیت سپتیک و 42 درصد با مننژیت آسپتیک تشخصیص داده شدند. شایع ترین علائمدر بیماران تب، تهوع و سردرد بود. تعداد PMN، گلوکز و پروتئین CSF و هم چنین ESR از لحاظ آماری ارتباط معناداری با نوع مننژیت داشت (P<0/05 ). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از وجود تریاد تب، تهوع و سردرد به عنوانشایعترین علائم بیماران است که می تواند در تشخیص و درمان هر چه سریع تر این بیماران کمک کند. هم چنین میزان ESR، پروتئین، گلوکز و درصد PMN مایع مغزی نخاعی نیزدر افتراق نوع مننژیت کمک کننده است. پیشنهاد می شود جهت بررسی اتیولوژی مننژیت مطالعات مولکولی و در سطح وسیع تر صورت بگیرد.
Page(s) 33-39
اکرم قبادی, مرضیه معطری, غلامرضا پیشداد, پروین بیگی, پرستو مجیدی پور
Abstract |      

زمینه: ديابت مليتوس گروهي از بيماريهاي متابوليک است که با هايپرگليسمي مشخص مي شود. در ايالات متحده، ديابت علت عمده قطع عضو غير ترومايي، کوري در بزرگسالان در سن کار و بيماري مرحله نهايي کليوي است. پیامد درمان دیابت به باورهای سلامتی بیمار و درک وی از بیماری وابسته است. مدل پنج آ، که به مشاوره تغییر رفتار معروف است، رویکردی مبتنی بر شواهد است که برای رفتارها و شرایط سلامتی مختلف مناسب می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نقش این مدل از خودمدیریتی بر باورهای سلامتی بیماران دیابتی است. مواد و روش ها: نمونه ی این پژوهش شامل70 نفر از بیماران دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به کلينيک نادر کاظمی شيراز بود که به دو گروه کنترل وآزمایش تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای با 25 گویه و با مقياس ليکرت پنج گزينه اي بود که برای سنجش ابعاد بارورهای سلامتی شامل کنترل ديابت (1 سؤال)، موانع درمان(5 سؤال)، حمايت اجتماعي(3 سؤال)، تأثير شغل روي درمان(5 سؤال)، مزاياي درمان(11 سؤال ) تنظيم شده بود. باورهای سلامتی افرد قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون تي مستقل در بعد کنترل(p=0.032) ديابت تفاوت معني داری را در بین دو گروه نشان مي دهد اما در ساير ابعاد تفاوت معني دار نمي باشد. نتیجه گیری: به نظر مي رسد که ايجاد تغيير در باورهاي سلامتي مستلزم راهکارهاي ديگري از جمله تغيير شرايط کار و مشاوره شغلی باشد.
Page(s) 40-45
محسن محمدی, محمد محبوبی, افشین اسفندنیا, علیرضا محمدی, علی آزادی سلیمانی, احد بختیاری, محسن فرج اله بیک نوری
Abstract |      

زمینه: هدف از این پژوهش مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با استاندارد کشوری بود. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی- مقایسه ای می باشد که به صورت توصیفی شاخص های عملکردی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را در سال 91-90 مقایسه کرده است.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه وزارت بهداشت و داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که از مجموع 16 بیمارستان مورد مطالعه متوسط اقامت بیمار در سال 90 و 91 برای بیمارستان های امام رضا (ع) و فارابی بیشتر از 4 و در وضعیت نامطلوب بوده است. میزان گردش تخت در سال 90و 91 در بیمارستان قصر شیرین به ترتیب با 1و 7 در وضعیت نامطلوب و درصد اشغال تخت در سال 90 برای بیمارستانهای فارابی، معتضدی، صحنه، هرسین، قصرشیرین، جوانرود، پاوه، سنقر، کنگاور، سرپل ذهاب و در سال 91 برای بیمارستانهای معتضدی، صحنه، کنگاور، سرپل ذهاب، سنقر، پاوه، گیلانغرب، قصرشیرین، جوانرود و هرسین در وضعیت نامطلوب بوده است. نتیجه گیری: شاخص گردش تخت و متوسط اقامت بیمار که با هم رابطه مستقیمی دارند در وضعیت مطلوب قرار دارند، وضعیت نامطلوب درصد اشغال تخت می تواند نگرانی هایی را در خصوص عدم رعایت گایدلاین های معتبر وزارت بهداشت یا گرایش به انتفاعی نمودن بیمارستان ها را در بر داشته باشد. توجه مدیران به متناسب نمودن ضریب اشغال تخت با چرخش تخت و اقامت بیمار می تواند عملکرد بیمارستان ها را مطلوب نماید.
Designed And Developed By IdehNegar